1.1  Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen UCE TRADING en haar contractspartijen. Behoudens de uitdrukkelijke erkenning daartoe door UCE TRADING, hebben deze voorwaarden steeds voorrang op de verkoopsvoorwaarden van de contractspartij.

1.2  De geldigheidsduur van de offertes van UCE TRADING is deze zoals uitdrukkelijk vermeld op de offertes, en bij gebreke aan uitdrukkelijke vermelding, bedraagt deze 30 dagen.

1.3  De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de UCE TRADING. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd.

2.1.  Behoudens anders vermeld, worden prijzen steeds opgegeven in Euro en zijn zij steeds exclusief B.T.W. Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.

2.2.  Bij opgave van de prijzen wordt vermeld volgens welke incoterm de goederen worden geleverd. Deze toepasselijke incoterm bepaalt de leveringsvoorwaarden en alle daarmee verbonden verbintenissen van partijen. Bijgevolg bepaalt de incoterm de diensten die bij de prijs zijn inbegrepen.

Inzake betaling geldt dat:

 • Bij levering EXW of FOB: 100% van de aankoopsom dient betaald te zijn voorafgaand aan de levering.
 • Bij levering CIF: 50% van de aankoopsom dient betaald te zijn voorafgaand aan de aanlevering van de goederen in de vetrekhaven en het saldo dient betaald te worden onmiddellijk na ontvangst door de koper van de draft B/L.
 • Bij levering CFR (CNF): 100% van de aankoopsom dient betaald te zijn voorafgaand aan de afhaling door de koper in de bestemmingshaven.

2.3.  Wanneer de bestelling wordt geannuleerd nadat het schip vertrokken is uit de vertrekhaven, geldt dat bij leveringen CIF of CFR (CNF), 50% van de prijs van de bestelling verschuldigd blijft, behoudens bewijs van hogere schade door UCE TRADING. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

2.4.  De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

De koper verbindt er zich toe om de levering in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum, dan wel (in voorkomend geval) binnen de 10 dagen na kennisgeving. Kan of wil de koper de levering op deze datum of binnen deze termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om, vanaf de vijfde werkdag na aangetekende ingebrekestelling:

 • een stallingsvergoeding aan te rekenen van 5 EUR/dag en
 • de verkoop zonder verdere verwittiging in het nadeel van de koper te verbreken en een forfaitaire schadevergoeding te eisen van 50% van de verkoopprijs.

Ondertussen draagt de koper het risico.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.1.  Onverminderd de hierboven (onder punt 2.2) vermelde betalingsvoorwaarden, geldt in het algemeen dat de facturen van UCE TRADING betaalbaar zijn op haar zetel en uiterlijk op de vervaldatum als vermeld op de factuur, zonder korting en zonder dat er schuldvergelijking kan worden toegepast.

3.2.  Indien de factuur niet integraal op vervaldatum wordt betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling eisbaar:

  • een interest gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  • een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

3.3.  Bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, van een factuur op de vervaldatum, brengt de eisbaarheid mee van al de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde koper.

Daarnaast behoudt UCE TRADING bij niet-betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet nakoming van zelfs één contractuele verplichting, zich het recht voor om:

 • hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen;
 • hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden, onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding wordt forfaitair begroot op 50% van de verkoopprijs, onverminderd ons recht om bijkomende schade te bewijzen.

De geleverde goederen blijven eigendom van UCE TRADING tot volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, zelfs indien ze werden gewijzigd of geïncorporeerd.

De goederen worden verkocht zonder garantie en in de staat waarin zij zich bevinden, zoals die gekend is door de koper na een uitgebreid onderzoek, gezamenlijk met de verkoper.

De koper hoort de goederen bij inontvangstneming onmiddellijk te controleren. Zichtbare gebreken en de gebreken in conformiteit moeten gemeld worden op het ogenblik van de levering, bij gebreke waaraan deze geacht worden aanvaard te zijn.

UCE TRADING staat niet in voor verborgen gebreken die niet aan het licht kwamen tijdens het voorafgaand (gezamenlijk) onderzoek en zal bijgevolg niet tot vrijwaring gehouden zijn voor dergelijke verborgen gebreken.

In ieder geval zal elke eventuele vergoeding naar aanleiding van gebreken in welke zin dan ook, de verkoopprijs van de goederen niet overschrijden. UCE TRADING staat bovendien nooit in voor onrechtstreekse- of gevolgschade.

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, en behoudens in geval van opzet van UCE TRADING, is UCE TRADING niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte goederen.

Zo is de aansprakelijkheid van UCE TRADING uitgesloten voor alle indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gederfde winst en gevolgschade.

Indien de aansprakelijkheid van UCE TRADING om welke reden dan ook niet wettelijk kan worden uitgesloten, dan is deze aansprakelijkheid minstens beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Toepassing van de regels van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen betreffende de interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor de plaats van de maatschappelijke zetel van UCE TRADING.

De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee.